Hoe goed realiseer jij met anderen jouw doelen?

Laat het effect dat je beoogt niet aan toeval over!

IDENDO

"Resultaten tellen. De manier waarop je die behaalt ook. Ik leid en begeleid organisaties en mensen om meer in lijn met hun waarden, doelen en talenten te werken. Mensen zien kansen, durven daar ook op in te spelen en werken met meer positieve energie aan een beter resultaat."

ID_EN_DO

Helder hebben waar je voor staat en wat je te doen staat, leidt tot effectieve ontwikkeling. Focus en commitment in de uitvoering tot een groeiend beeld van wat er kan. De verbinding daar tussen is het vermogen om hier ook naar te handelen.

Mensvaardigheid leidt tot beter resultaat

Mensen zitten vol kwaliteiten, ideeën en energie. Haal jij dat naar boven in jouw organisatie of team? Als dat lukt, verbetert het resultaat op alle fronten. Heb jij (jouw) leiderschap en ontwikkeling op orde? IDENDO noemt dat 'mensvaardigheid'.

IDENDO ontwikkelt doeltreffend

Met ruime ervaring in leidinggeven, transities en (persoonlijke) ontwikkeling, dringt IDENDO snel door tot de kern van problemen en ambities, snapt hoe mensen leren en tot resultaten komen en is doeltreffend en creatief in de uitwerking.

Aanpak

IDENDO werkt in nauwe samenwerking een doeltreffende aanpak uit. Helpt strategie, doelen en waarden helder te maken. Voor jou zelf, jouw team en jouw organisatie. IDENDO ontwikkelt een resultaatgerichte route en helpt je vaardiger te worden met mensen en / in transitie.

Strategie en doelen vragen uitlijning

Iedereen heeft te maken met meerdere doelen. Eigen doelen, doelen van het team en die van de organisatie als geheel. Jij zelf ook. Je wil al die energie in goede banen leiden. Die laten aansluiten bij de positionering en bedoeling van de organisatie.

Duidelijke kaders stimuleren eigenaarschap

Dat valt nog niet mee. Leidinggevenden en medewerkers nemen dagelijks tientallen beslissingen die het resultaat en de klantbeleving beïnvloeden. Daarbij gaan zij om met dilemma's die tijdens ontwikkeling en transitie intenser worden, zoals:

 • Vernieuwing versus behoud van het bekende
 • Voortgang versus werken aan draagvlak
 • Input vragen versus richting geven
 • Individuele versus gezamenlijke doelen en waarden

Duidelijke kaders vormen het startpunt voor keuzes. Niet alleen t.a.v. strategie en doelen, maar ook t.a.v. randvoorwaarden en gewenst gedrag. De bedoeling is dat iedereen dagelijks op de beoogde manier klanten kan verrassen.

Beproefde aanpak

Met integraal zicht op resultaten en processen voert IDENDO verbeter- en transitie trajecten uit. Als begeleider, als projectleider of als interim manager. Een beproefde aanpak is de manier van werken en daarmee weet IDENDO mensen mee te krijgen.

In 3 stappen van IDEE naar DOEN

De aanpak wordt op jouw organisatie of team en op jouw bedoeling toegesneden en kent grofweg drie sporen. Jouw vermogen om doelen en transitie te realiseren, neemt toe. Dat van jouw team en organisatie ook.

 1. Onderzoeken en bepalen

  Ontdekken waar jij voor staat, waar je nu staat en doelen met kaders formuleren

 2. Kiezen en uitwerken

  Keuzes maken, proces uitwerken en een plan maken

 3. Realiseren en leren

  Plan met foces uitvoeren, alert volgen hoe het gaat en zo nodig bijsturen

Profiel

Peter Gilsing, oprichter en eigenaar van IDENDO, is een ervaren aanpakker. Met veel ervaring in leidinggevende, commerciële en P&O rollen, ziet hij als geen ander wat nodig is voor effectief ontwikkelen. Vragen worden vlot helder. Voorstellen sluiten goed aan op jouw bedoeling.

 • Ervaring
  • directeur
  • commercieel manager
  • operationeel manager
  • manager HRM
  • manager opleiding en ontwikkeling
  • HR- en P&O adviseur
  • opleidingsfunctionaris
  • projectleider
  • trainer/coach
  • zelfstandig ondernemer
 • Expertise
  • transitie leiden en begeleiden
  • verandering en ontwikkeling realiseren
  • strategie, organisatie en leiderschap
  • plannen, monitoren, verbeteren
  • opleiden, P&O, HR en strategisch HRM
  • ontwikkeling en professionalisering HRM
  • gedrags- en competentieontwikkeling
  • met teams aan de slag, teamontwikkeling
  • leiderschapsontwikkeling
  • persoonlijke effectiviteit en coaching
 • Methoden
  • Action Learning
  • Appreciative Inquiry
  • Coherence
  • DilemmaMethode (e-assessment)
  • HR3P
  • Kern Kwadrant
  • KUIL®
  • Living Strategy
  • Personeel Portfolio
  • Real-time Strategic Change
 • Stijlkenmerken
  • doelen halen met anderen
  • aandacht voor effectieve relaties
  • in een positief confronterende sfeer
  • sturend op regie en verantwoordelijkheid
  • zaken (laten) benoemen zoals ze zijn
  • bijsturen en leren n.a.v. resultaten
  • zo feitelijk mogelijk, ‘evidence based’
  • vasthoudend oplossings- en actiegericht
  • strategie en concept verbinden aan doen
  • grote onderwerpen klein aanpakken

Voorbeelden van opdrachten

Beknopte beschrijvingen van opdrachten schetsen hier de activiteiten van IDENDO. Opdrachten, vaak als interim manager, op het gebied van organisatie transitie, teamontwikkeling en individuele coaching. Opdrachten zijn altijd vertrouwelijk en worden ter illustratie gebruikt.

 • "Kijk naar ons primair proces en doe aanbevelingen voor verbetering"

  Context

  In de zakelijke dienstverlening is contact maken en houden met de klant en daarbij binnen je eigen professionele grenzen en opvattingen blijven een doorslaggevende bekwaamheid. Er ontstaat een grote druk omdat medewerkers transparant en zorgvuldig moeten adviseren, zich moeten houden aan externe en interne richtlijnen en zich bovendien klantgericht op moeten stellen en hun omzetdoelen moeten halen.

  Doel

  Het beleid zo kunnen pitchen, het gesprek zo kunnen inrichten en de interactie zo kunnen vormgeven dat dienstverlening en oplossingen optimaal worden afgestemd op de doelen, wensen, mogelijkheden en risico's die voor de klant relevant zijn.

  Resultaat

  Bestond uit het gezamenlijk doorgronden van beleid en richtlijnen, het maken van tools, het trainen van gespreks- en commerciële vaardigheden, en dat laten passen bij beleid en strategie van het bedrijf.

 • "Het spant er nu om, help het bedrijf markt- en klantgericht te worden"

  Context

  In een branche waar op dit moment nauwelijks commerciele ervaring is, is 'van buiten naar binnen' kunnen denken een doorslaggevende bekwaamheid. Het openstellen van je kennis en professie, inspelen op wat klanten vragen en ervoor gaan zorgen dat je organisatie en medewerkers daarop zijn toegerust levert onzekerheid op. En dan moet ook nog gemanouvreerd worden binnen beperkte (financiele) mogelijkheden.

  Doel

  De basis van de organisatie op orde brengen, het toekomstbeeld uitwerken, dit vertalen naar organisatie, doelen, waarden, gedragscompetenties en werkprocessen, en het plan maken en begeleiden om dit te realiseren.

  Activiteit en resultaat

  Advisering van directie en bedrijfsleiding, uitvoeringsplan maken, zorgen voor draagvlak binnen de organisatie, medewerkersbijeenkomsten, individuele begeleiding van sleutelfunctionarissen, training, voorbereiden organisatorische maatregelen, bijstellen van P&O beleid en praktijk: prestatiegesprekken, ontwikkelingsgesprekken en salarisgesprekken.

 • "Zorg dat teamleden beter op elkaar inspelen en klantbewuster handelen"

  Context

  Kenmerkend is dat de directie grote urgentie ervaart voor het bereiken van een grotere klanttevredenheid, de concurrentie wordt steeds manifester, en er wordt onvoldoende gedaan aan het evalueren, normeren en coachen van individueel handelen. Het leiderschap is nog onvoldoende in staat om individueel gedrag of teamgedrag aan de orde te stellen, er op in te grijpen of te coachen. Betrokken medewerkers zijn zich nog niet bewust van urgentie en relevantie van ander gedrag. Zowel zij als hun leidinggevenden moeten geholpen worden bij het leren aanspreken van elkaar en elkaar helpen bij de ontwikkeling van hun gedragscompetenties.

  Doel

  Teams trainen op het gebied van hun gedrag, zodanig dat zij klantbewuster worden in denken en handelen. De nadruk ligt op een gezamenlijke, praktische invulling. Leren door doen, in klip en klare taal. Een training die serieus is, maar ook leuk. Een die ertoe leidt dat er iets verandert in het team. Dat men duidelijker is naar elkaar en dat men meer rekening houdt met elkaar. Dat men beter op elkaar inspeelt zodat de samenwerking verbetert.

  Activiteit en resultaat

  Kick-off met leidinggevende(n) en de teamleden die deelnemen aan het traject, e-assessment om gedragskenmerken en gedragscompetenties in kaart te brengen (afgestemd op werk- en denkniveau deelnemenden), individuele intake op basis van e-assessment en interviews, input van klanten verzamelen, trainen op gedragscompetenties en vaardigheden via de KUIL®-methode (mede op basis van input uit vorige stappen) gedurende twee aaneengesloten dagen, afrondende team-sessie.

 • "Begeleid strategie en bouw van een commerciële organisatie"

  Context

  In een dienstverlenende, kennisintensieve organisatie is geen ervaring met marketing en verkoop. De dienstverlening zelf en de partijen die met elkaar acteren en elkaar diensten leveren, vragen om een strategische commerciële benadering. Men gaat langdurige en verstrekkende verbindingen aan. De organisatie die dit proces moet gaan faciliteren en uitvoeren dient volledig te worden opgezet.

  Doel

  Bijdragen aan de conceptualisatie en realisatie van een commerciële strategie en organisatie, besprekingen daaromtrent faciliteren en de realisatie ervan begeleiden. Bij de uitvoering worden doelstellingen en randvoorwaarden regelmatig geëvalueerd en besproken op basis waarvan wordt bijgestuurd.

  Activiteit en resultaat

  Concepten voorbereiden, adviserende en inventariserende gesprekken met directie en andere betrokkenen, verslaglegging in presentatiematerialen, uitwerking van organisatorische ontwerpkenmerken en de realisatie van de personele kant voorbereiden en begeleiden.

 • "Realiseer een toekomstvast en praktisch organisatie- en P&O beleid"

  Context

  Het gaat om een snel gegroeid bedrijf dat de pioniersfase achter zich heeft gelaten om een verdere groei te realiseren. Daarbij speelt enerzijds dat de processen, procedures en structuren verbeterd moeten worden zodat deze optimaal dienstbaar zijn aan de strategische doelstellingen, en anderzijds dat de medewerkers zo worden toegerust dat zij optimaal en duurzaam kunnen worden ingezet bij de verdere ontwikkeling van de organisatie.

  Doel

  Organisatieverbetering en duurzame inzetbaarheid van medewerkers realiseren, zodanig dat dit leidt tot continuïteit, groei en ontwikkeling van de organisatie. Dit dient afgestemd te zijn op het toekomstplan van het bedrijf, competentieontwikkeling van medewerkers en ontwikkelingen in de markt. Het P&O beleid operationaliseren op basis waarvan medewerkers optimaal en duurzaam kunnen worden ingezet en ontwikkeld.

  Activiteit en resultaat

  Er is rust en overzicht in de organisatie ontstaan, de financiële stand van zaken kan betrouwbaar worden geanalyseerd en door elke medewerker positief worden beïnvloed doordat het werk beter gepland wordt, en meerwerk beter in kaart wordt gebracht. Op organisatieniveau is beter overzicht van de status van het werk en van de financiën. Er is bij iedereen een helder beeld van de taakverdeling, van een gezamenlijke werkwijze en er wordt gezamenlijk toegezien op het gevoerde beleid en de werkafspraken. Er zijn een draaiboek en tools gemaakt om het voorgaande vanuit het P&O-beleid te ondersteunen. Er is veel aandacht geweest voor het bevorderen van de individuele effectiviteit en er is voorzien in training in vaardigheden die voor de uitoefening van de taken belangrijk zijn. De organisatie is beter in staat om een balans te bereiken tussen klantgericht en financieel verantwoord handelen. De aanwezige kennis en competenties vormen een solide basis om meer klanten te werven. Er is weer ruimte voor (verantwoorde) groei.

Klanten

 • AEGON
 • AkzoNobel IC (i.s.m. KUIL®)
 • Arbeidsmarkt en Opleiding Metalektro
 • Breed (i.s.m. KUIL®)
 • Bureau Jeugdzorg Friesland
 • C.J. Smit & Zonen Funderingstechniek
 • CJIB
 • ClickQ
 • CS Vincent van Gogh (i.s.m. KUIL®)
 • CUMELA Advies
 • CUMELA Verzekeringen
 • De Buitenbocht
 • Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen
 • Fources
 • Gasunie (i.s.m. KUIL®)
 • Gemeente Rijnwaarden
 • Gjald Accountants
 • Heat & Control
 • Lee Hecht Harrison (i.s.m. KUIL®)
 • Lentis
 • Martini Ziekenhuis Klinieken
 • Martini Ziekenhuis Pathologie
 • Noord Nederlandse DraadIndustrie
 • Noorderbreedte
 • Noorderpoort (i.s.m. KUIL®)
 • Nootstroom
 • Onbezorgd Ondernemen
 • Oosterberg B.V.
 • ORANGESOUL
 • Pathologie Friesland
 • Pensioenvizier
 • ProRail
 • Rabobank Burgum-De Lauwers
 • Rabobank Drachten-Friesland Oost
 • Rabobank Noordoostpolder-Urk
 • Rabobank Oss e.o.
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
 • Renn4 (i.s.m. KUIL®)
 • Rijsdijk Nautische Opleidingen (i.s.m. KUIL®)
 • Sonneveld Group B.V.
 • Stichting Assen voor Assen (i.s.m. KUIL®)
 • Stichting Fokus Exploitatie
 • syncreon Tilburg
 • syncreon Waalwijk
 • Ti Sento
 • Univé Dichtbij
 • Univé Noord Nederland
 • Valuewait
 • Veiligheidsregio Drenthe (Brandweer)
 • Veiligheidsregio Friesland (Brandweer)
 • Veiligheidsregio Friesland (GGD, Team THZ)
 • Veiligheidsregio Groningen (Brandweer)
 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Brandweer)
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Brandweer)
 • VOC, Stichting Vakopleiding Carosseriebedrijf
 • Voys
 • Wildwater Communicatie
 • Yorneo
 • Yvon Notariaat
 • ZP Groep (i.s.m. KUIL®)

KUIL

"Mensen zijn het unieke verschil van een organisatie. Wij helpen dat ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat mensen naar zichzelf (kunnen) kijken en stappen durven zetten, zodat ze hun mogelijkheden ontdekken. Ze doen concrete ervaringen op waarvan ze effectiever worden."

Deelnemers vergeten deze actiegerichte training niet meer!

De KUIL®-aanpak bestaat ruim 30 jaar en is gebaseerd op de principes van ‘action learning’: leren door te doen en te ervaren. Gedrag is het belangrijkste middel om doelen te realiseren. Deelnemers ervaren in hoeverre hun gedrag effectief is en effectiever kan worden.

Achtergrondinformatie

Deelnemers werken door middel van een reeks praktische oefeningen aan concrete doelen t.a.v. hun gedragscompetenties.

Website KUIL®

In combinatie met een drijfveren- en/of competentie analyse levert het nog meer op. Zowel voor teams als individuen.

Online scan

Met behulp van een online scan krijg je inzicht in talenten, competenties en drijfveren. Daarmee kunnen we beter stil staan bij vragen zoals:

 • Welke kwaliteiten kenmerken jou?
 • Wat motiveert jou?
 • Wat voor taken kosten jou onevenredig energie om ze uit te voeren?
 • Wat voor rollen passen goed bij jouw drijfveren?
 • In wat voor situaties en omgevingen kom je tot je recht?
 • Hoe communiceer je effectief met anderen?
 • Waar liggen valkuilen en ontwikkelingsmogelijkheden?

Dit kan ook worden toegepast op teams.

IDENDO werkt op dit terrein samen met DilemmaManager, marktleider op het gebied van e-assessment.

Inloggen op online scan

Contact

Bel me op +31(0)6-2063 6586 of zend een e-mail naar info@idendo.nl.

Referenties

 • Yvonne Eerenseigenaar Yvon Notariaat ...

  "Het is aanvankelijk best spannend om een 'vreemde' zo diep te laten meekijken met wat je als ondernemer doet en hoe het in je bedrijf gaat. Ik kijk heel positief terug op de periode dat Peter ons begeleid heeft. We hebben op meerdere vlakken stappen gezet en verbeteringen doorgevoerd. Dat was echt nodig, en dat is goed gelukt. In steekwoorden:
  het klikte meteen...
  vriendelijk en doortastend...
  consequent en koersvast...
  bijsturen als dit nodig is...
  een betrouwbare partner...
  doet wat hij zegt"

 • Hans Hartmansecretaris RvB, directeur Concernbureau Lentis ...

  "Met Peter heb ik prima gesprekken gevoerd en goed advies gekregen over belangrijke strategische onderwerpen. De gesprekken verliepen constructief kritisch in een prettige en open sfeer."

 • Fokke Hoekstradirecteur Particulieren Rabobank NOP-Urk ...

  "Peter heeft bij ons de hypotheekadviseurs getraind. We wilden de adviseurs helpen bij het vinden van de juiste balans tussen 'het goede gesprek met de klant' en de toegenomen druk om aan regelgeving te voldoen.
  Dat is goed gegaan. De klantgesprekken zijn beter geworden. De adviseurs zijn vaardiger geworden en - nog belangrijker - onze klanten zijn positiever geworden over de gesprekken.
  De adviseurs waren erg enthousiast over sfeer en inhoud van de trainingen. Peter gaat nu Private Banking en Financieel Advies trainen."

 • Laurence Hovenkampclustermanager Martini Ziekenhuis ...

  "Ik heb onze samenwerking als zeer prettig ervaren. In het begin hebben we gezamenlijk gekeken naar hoe we het beste samen konden werken en dat hebben we heel erg snel inhoudelijk vorm gegeven.
  Al zeer snel heb ik ervaren dat ik zaken bij jou neer kon leggen en dat deze dan, met zicht op het belang van de organisatie en afdeling, opgepakt werden.
  In de begeleiding van de afdeling, de coördinatoren, maar ook de net begonnen medisch coördinator, heb jij een inhoudelijk volwassen rol vervuld.
  Dat heb ik ook herkend als jouw kracht: een volwassen rol in het doorgronden van belangen in relaties en samenwerkingen. Ondanks jouw volwassenheid hierin stelde je mij in staat om mijn ideeën te ventileren en kon je mij bijhouden in mijn (soms onnavolgbare?) manier van denken. Door deze manier van samenwerken heb ik ervaren dat wat er neergezet is op de afdeling Pathologie een co-creatie is geweest van ons beiden: het beste van beiden wat mij betreft."

 • Els Noordcoördinator pathologie Martini Ziekenhuis ...

  "Peter ik heb de samenwerking met jou als zeer prettig ervaren je hebt rust gecreëerd en ik vind het mooi om te zien hoe rustig je een gesprek opbouwt en dan makkelijk naar jouw einddoel komt. Ik vind het jammer dat je weggaat. Ik vind ‘t het echt TOP dat je de tijd en moeite neemt om Baran goed in te werken en zo je opdracht af te sluiten."

 • Marloes Potcoördinator pathologie Martini Ziekenhuis ...

  "Interesse tonen op de units door zich regelmatig te laten zien op de werkvloer. Peter, jouw manier van organiseren en met mensen omgaan is heel aangenaam. Overzicht, duidelijkheid, kordaat."

 • Sander Roederscoördinator pathologie Martini Ziekenhuis ...

  "Peter: Het was me een aangenaam genoegen om met je samen te mogen werken, ik heb veel van je geleerd bedankt."

 • Ilona Sukcoördinator pathologie Martini Ziekenhuis ...

  "Ik heb een erg fijne samenwerking met Peter gehad. Een fijn en rustig persoon die gehoor en aandacht heeft voor de (ontwikkel)wens van de medewerkers, maar ook streng en rechtvaardig is wanneer het moet."

 • Ton Tieboschpatholoog en lid RvB Martini Ziekenhuis ...

  "Bedankt voor je succesvolle aanwezigheid."

 • Marcel Wallageeigenaar PensioenVizier ...

  "Ongelooflijk hoeveel je kunt doen in 150 minuten. Peter was in staat om in deze tijd een gezamenlijke visie te ontwikkelen met PesioenVizier.
  Eerst wat huiswerk en daarna intensief aan de slag, met een multimediale aanpak.
  Zeer goed voorbereid werd de sessie minuut tot minuut gemanaged. Video's, fotografie, tekst en crea bea handenarbeid hebben een zeer succesvolle sessie tot gevolg gehad.
  Het resultaat was meer eensgezindheid als groep, maar ook naar de relaties toe. Ik ben er van overtuigd dat er een grote bijdrage is geleverd aan de toekomst en winstgevendheid van PensioenVizier."

Referenties n.a.v. coaching

 • Petra van Dijkbusiness partner HR CJIB ...
 • Haroldprojectleider ...

  "In het najaar van 2015 was het dan zover, ook ik - de immer stabiele ik - zat er door heen, een burn out. Iets dat ik nooit voor mogelijk had gehouden gebeurde dan toch; op een ochtend in Oktober was het genoeg geweest, ik was leeg, op en met name gedesillusioneerd.
  Dat dit mij kon overkomen had ik nooit verwacht. Gelukkig nam mijn werkgever het goed op en regelde meteen een coach voor me om me tijdens mijn burn out te begeleiden. Dat is hoe ik met Peter Gilsing in contact kwam. Ik had wel zo mijn bedenkingen, als nuchtere noorderling, ik ben niet zo van dat zweverige therapeutische geleuter, dus wat moet ik nu met een coach?
  Die bedenkingen waren na de eerste ontmoeting met Peter wel meteen weg, door niet zelf meteen een therapeutisch verhaal te houden, maar vooral mij aan het woord te laten over wat me was overkomen. Het was fijn dat Peter luisterde zonder er meteen een oordeel over te vellen, hij drong zich niet op. Maar was vooral oprecht geïnteresseerd in mijn verhaal en mijn persoon. Het was ook goed dat ik mezelf kon zijn; als ik me goed voelde dan was dat ok, maar ook als ik me slecht voelde dan was dat ok en paste desnoods de sessie / coaching daarop aan. Hij voelde feilloos aan wat goed voor me was.
  In de weken en maanden daarna was het prettig dat Peter mij de juiste tools en oefeningen gaf om me weer te laten zien wie ik ben, wat me drijft en waar ik goed in ben, en ook waar er ruimte is voor verbetering. Zo ook dat een goede privé werkbalans belangrijk is om in je professionele leven goed te functioneren.
  Peter heeft me het vertrouwen terug gegeven dat ik na deze burn out periode ook weer goed kan functioneren, en dat ik er zelfs van heb kunnen leren. Ik ben nu een aantal maanden al weer werkzaam en merk dat ik bewustere keuzes maak hoe ik mijn werk organiseer.
  Ik wens niemand een burn out, of burn out achtige situatie, maar mocht je er toch inzitten dan is Peter iemand die je op een nuchtere en heldere wijze kan helpen om je burn out te overkomen en je nieuwe inzichten kan geven.
  Peter bedankt!"

 • Marieke van Kempensenior HR adviseur CJIB ...

  "Op een dag voel je het kriebelen: 'ik ben toe aan een nieuwe baan.' En dan blijkt in de praktijk dat dit niet zo eenvoudig is. Als HR adviseur weet je zelf natuurlijk hoe je CV er uit moet zien, denk je te weten waar je kracht ligt, welke banen passend zijn enz. En toch wil het dan niet vlotten. Een nieuwe baan zoeken is meer dan een 'glossy’ CV.
  Ik heb de hulp van Peter ingeschakeld en dat is een goede keus geweest. Een paar maanden ben ik met van alles bezig geweest behalve met 'het vinden van een nieuwe baan'. Tijdens de coaching lag de focus niet op die baan, maar op het onderzoeken van mijzelf als professional: wat is mijn toegevoegde waarde, wat zijn mijn persoonlijke drijfveren, wat heb ik een organisatie te bieden?
  Peter is in staat om je aan het denken te zetten. Soms door middel van het stellen van vragen, soms door een stukje theorie aan te bieden, of je een testje uit te laten voeren. Hij is scherp in zijn analyses, accepteert zijpaden, maar bewaakt het einddoel. Peter is soms confronterend, maar hij doet dit met respect.
  En daar waar ik me soms wat zorgen maakte: 'moet ik niet heel hard op vacaturejacht' heeft hij helemaal gelijk gekregen: 'Op het moment dat jij weet waar je voor staat en weet waar je gelukkig van wordt in je werk, volgt die nieuwe baan "vanzelf"'.
  Het was hard werken, maar het was het waard: ik heb een nieuwe baan, maar wat nog belangrijker is: ik weet wat ik mijn nieuwe werkgever te bieden heb en waar mijn ontwikkelpunten liggen. Deze kennis maakt dat ik me sterk en zelfverzekerd voel in mijn werk."

 • Jeanette Nijlanddirecteur/bestuurder Bureau Jeugdzorg Friesland ...

  "Bedankt voor je enthousiaste inzet. Het resultaat van de coaching is merkbaar bij betrokkene. Hij is daar op het moment zeer bewust en actief mee bezig. Ik merk dat hij nu verder wil en kan met het toepassen en integreren ervan."

 • Bastiaan Spekschatestoremanager Steppin' Out ...

  "Wat ik zo goed vond, is dat je het vuur niet hebt aangestoken, maar dat je hebt gevonden waar het smeulde en het mij zelf hebt laten aanwakkeren."

 • Gerda StantHR adviseur CJIB ...

  "Oktober 2017 was ik zover, ik wilde wel samen met een coach kijken naar de volgende stap in mijn carrière. En dat werd uiteraard Idendo/Peter, want mijn collega’s hadden alleen maar lovende woorden over de begeleiding/coaching van Peter. Ik zat al 16 jaar op dezelfde plek, en had de moed verloren om een stap te zetten. Maar ik wilde wel, ik moest ook, want ik was niet meer gelukkig.
  De ingevulde test opende een hele nieuwe kijk op mezelf, ik kreeg een spiegel voor: wat klopte het allemaal. En het was niet slecht, of minder. Het was zoals het was, dit is zoals ik het doe. En ik leerde hoe het ook anders kan, en hoe dat voor me is. Door de manier van coachen van Peter kreeg ik nieuwe kijk op mezelf, op hoe ik de dingen doe, welke stappen ik daarin kan zetten en toch dicht bij mezelf kan blijven.
  Tegelijkertijd was ik aan het solliciteren. Samen met Peter heb ik dit voorbereid. En nu, september 2018 heb ik een nieuwe baan, op een locatie dichter bij huis. Ik weet nu wat ik kan, wat ik kan betekenen voor de organisatie, en ik werk weer met veel plezier."

 • Ad Vestersales manager Noord Nederlandse Draadindustrie ...

  "De laatste drie jaar heb ik gemerkt dat mijn energie niveau langzaam aan het afnemen was. Natuurlijk wil je dat zelf niet toegeven. Druk met het werk en druk met activiteiten erom heen en geen tijd meer om afstand te nemen. Bij tijd en wijle neemt het irritatie niveau dan toe. Dat was voor mij het moment om hulp in te roepen.
  In een eerdere casus had ik Peter al leren kennen als toegankelijk persoon, met een heldere kijk op mensen en organsatie en met een open en directe communicatie. Die eerdere ervaring gaf mij het vertrouwen hem als coach te vragen.
  We hebben een eerste verkennend gesprek gehad allereerst om te kijken of hij wat voor mij kon betekenen. Samen hebben we geconstateerd dat het wellicht zinvol was om mijn 'kompas' te ijken en indien nodig, opnieuw in te richten. Naar aanleiding van ons eerste gesprek heeft Peter een gedegen voostel gemaakt in een aantal te doorlopen fasen.
  Om het proces goed te laten verlopen wilde hij een scan maken. Zelf kijk ik vaak wat sceptisch naar het gebruiken van een scan. Ik vind dat je mensen niet in hokjes moet plaatsen en een scan neigt daar gemakkelijk naar. Peter weet mij er echter van te overtuigen dat het ook alleen als handvat dient en dat de interpretatie ervan van cruciaal belang is. Het pakte goed uit en ik herkende mijzelf dan ook in zijn bevindingen.
  Peter doet zijn werk onopvallend en op een constructieve wijze. Tijdens de plezierige gesprekken werkt hij bijzonder efficient en effectief. Dat vind ik toch wel knap. Hij maakt geregeld samenvattingen van mijn eigen woorden en dringt zo door tot de kern van de zaak. Ik zou het willen omschrijven als dat hij niet alleen een spiegel voorhoudt, maar mij er ook nog geconcentreed naar laat kijken. Zo beweegt hij me geregeld om mijn vraag te herformulieren: "Hoe wordt nu jouw vraag?". Daarmee geeft hij aan waar de richtingbordjes staan, maar laat mij ze zelf lezen en ik moet daarna kiezen welke richting ik op wil gaan.
  Samenvattend kan ik zeggen dat hij op een verbazende wijze mij bewust heeft gemaakt van mijn situatie en zo mijn drijfveren naar boven heeft gehaald.
  Op zijn website gebruikt hij een in mijn ogen treffende omschrijving: 'Ik kruip in jou huid zonder op jouw stoel te gaan zitten'
  Peter hartelijk bedankt."

 • Derk VisserTeammanager Beschermingsregie en Spoedeisende Hulp ...

  "Duidelijk werd dat mensen meer reageren op gedrag dan op intenties. Ik heb gedrag geoefend dat bij de ander een receptieve houding bevordert. Helpend hierbij was het inzicht: je wordt gewaardeerd, door de ander te waarderen. Dit was iets wat ik wel herkende binnen de teams waar ik leiding aan geef.
  De combinatie van de gesprekken, waarin ruimte was voor reflectie, het bespreken van voorbeeldgedrag en het komen tot inzichten, en het oefenen in de praktijk, sprak mij aan. Vooral omdat ik direct resultaat ervoer.
  Mijn conclusie is dat het coachingstraject bij Idendo mij goed heeft geholpen. Door een professionele en persoonlijke begeleiding ben ik me bewuster geworden van mijn gedrag en weet ik beter welk gedrag gewenst resultaat oplevert en hoe dat voelt."

Contact

Bel me op +31(0)6-2063 6586.

Menu

Aanpak Contact IDENDO Klanten KUIL® Online scan Opdrachten Profiel Referenties Referenties coaching